Napisz do nas

Regulamin usług hostingowych


Poniższy regulamin, reguluje odpowiedzialność operatora i abonenta w zakresie udostępniania i użytkowania usług hostingowych oferowanych przez Agencję interaktywną Adnet Polska Artur Lewandowski.

Jeżeli masz jakieś obiekcje dotyczące zgłoszenia reklamacji, zawieszenia usługi, przdłużenia lub rozwiązania umowy czy wsparcia technicznego najpierw zapoznaj się z regulaminem.


Wszelkie pytania, kieruj na chat lub pod numer: +48 791 676 575

Strona www Kuracjusz

Zapoznaj się z regulaminem usług hostingowych


1. Definicje


a) Operator - Artur Lewandowski "ADNET POLSKA " z siedzibą w WARSZAWIE.
b) Abonent - każda osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca z usług świadczonych przez Artur Lewandowski ADNET POLSKA z siedzibą w Warszawie..

2. Zawarcie umowy


a) W momencie rejestracji usługi wymagane jest zatwierdzenie niniejszego regulaminu.
b) Zatwierdzenie niniejszego regulaminu i aktywacja usługi jednoznaczne są z zawarciem umowy o świadczenie usług pomiędzy Abonentem i Operatorem na okres abonamentowy przypisany do usługi.
c) Jeśli usługa udostępnia wybór okresu abonamentowego umowa jest zawierana na okres który wybrał Abonent przy rejestracji usługi.
c) Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług Operatora na rzecz Abonenta, oraz obowiązki Operatora i Abonenta.
d) Zatwierdzenie regulaminu jednoznaczne jest z przeczytaniem i zrozumieniem wszystkich jego punktów.
e) Datą zawarcia umowy o świadczenie usługi hostingu jest data aktywacji usługi.
g) Wszelkie działania sprzeczne z regulaminem będą traktowane zgodnie z postanowieniami regulaminu.
h) Operator może odmówić zawarcia umowy bez podania przyczyny.

3. Przedłużenie umowy


a) Przedłużenie umowy zawartej pomiędzy Abonentem i Operatorem odbywa się automatycznie w momencie zaksięgowania opłaty za usługę za następny okres abonamentowy zgodnie z aktualnym cennikiem usług.
b) Przedłużenie umowy jest jednoznaczne z zatwierdzeniem aktualnego regulaminu.
c) Przy przedłużeniu umowy Abonentowi nie wolno korzystać z żadnych promocji oferowanych nowym Abonentom. Abonentowi można korzystać z promocji przygotowanych dla Abonentów przedłużających umowy.

4. Rozwiązanie umowy


a) Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym jeśli Abonent działa na szkodę Operatora lub innych Abonentów.
b) Umowa jest automatycznie rozwiązywana na koniec okresu abonamentowego jeśli nie została przedłużona.
c) Umowa jest rozwiązywana ze skutkiem natychmiastowym jeśli opłata wniesiona przez Abonenta została uznana przez Operatora za fałszywą lub została cofnięta.
d) W przypadku złamania jakiegokolwiek punktu regulaminu przez Abonenta lub obowiązujących przepisów prawa, Operator może rozwiązać umowę z Abonentem ze skutkiem natychmiastowym.
f) W przypadku rozwiązania umowy przez Operatora ze względu na naruszenie regulaminu przez Abonenta, Operator nie będzie miał obowiązku zwracać uiszczonej opłaty abonamentowej za okres w którym usługi nie będą wykonywane. Opłata za okres w którym usługi nie będą wykonywane zaliczona zostanie na opłatę kary umownej za złamanie regulaminu.
e) W przypadku rozwiązania umowy przez Operatora bez podania przyczyny, Operator zwróci część opłaty Abonentowi równą wartości pozostałych do końca umowy miesięcy.
g) Abonent może rozwiązać umowę bez podania przyczyny z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.
h) Umowa jest rozwiązywana ze skutkiem natychmiastowym jeśli Abonent zgłosi brak akceptacji dla uaktualnionego regulaminu.
i) Umowa jest rozwiązywana ze skutkiem natychmiastowym jeśli Abonent podał nieprawdziwe dane podczas rejestracji.

5. Ochrona danych osobowych


a) Abonent zgadza się na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych podanych przez Abonenta podczas rejestracji w celach służących świadczeniu usług przez Operatora, kontaktowi z Abonentem, informacji o ofercie, rejestracji domen i wystawianiu dowodów księgowych.
b) Klient oświadcza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych przez Operatora, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926).


6. Obowiązki abonenta i operatora


a) Abonentowi nie wolno używać usług realizowanych przez Operatora do:
- wysyłania spamu w jakiejkolwiek formie
- nawiązywania połączeń do serwerów w zamiarze wysyłania spamu
- ataków na inne serwery
- aktywności zabronionych przez prawo
- rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem nieletnich
- nakłaniania do przestępstwa
- linkowania do treści chronionych prawem autorskim
- udostępniania treści chronionych prawem autorskim
- wygłaszania gróźb
- znęcania się i niepokojenia innych
- naciągania innych na straty
- udawania kogoś innego
- zbierania danych o osobach bez ich wiedzy
- oszustwa
- dystrybucji wirusów
- łączenia się z sieciami irc lub tworzenia takich sieci
- ataków na inne konta znajdujące się na serwerach
- pozyskiwania informacji nie przeznaczonych dla Abonenta
- udostępniania treści erotycznych i pornograficznych
- naruszania praw osób trzecich
b) Abonent zobowiązuje się do:
- nie udostępniania usług świadczonych przez Operatora osobom trzecim
- utrzymywania usług w należytym porządku
- utrzymywania bezpiecznych skryptów, nie zawierających luk na serwerach Operatora
- przestrzegania niniejszego regulaminu
c) Operator zobowiązuje się do:
- nieprzerwanego świadczenia usług wykupionych przez klienta z wyjątkiem naruszenia przez Abonenta postanowień niniejszego regulaminu lub rozwiązania umowy.
- pomocy technicznej Abonentowi w zakresie działania panela kontrolnego cpanel, pakietu fantastico (tylko system - nie udzielamy pomocy w sprawach skryptów które są przez fantastico instalowane), kreatora stron www, panela klientów, opłat i zapytań związanych z działaniem naszych serwerów (operator nie udziela pomocy w sprawach związanych z pisaniem programów i skryptów lub też ich błędnym działaniem).

7. Zawieszenie usług


a) Operator ma prawo zawiesić wykonywanie usługi jeśli Abonent naruszył postanowienia niniejszego regulaminu.
b) Operator po skontaktowaniu się z Abonentem podejmuje decyzję czy wznowić świadczenie usług czy rozwiązać umowę.

8. Odpowiedzialność operatora


a) Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrzadzona Abonentowi przez rejestratora domen.
b) Jeśli usługa nie jest zawieszona lub umowa nie została rozwiązana, a nastąpiła przerwa w dostępie do usługi Abonent ma prawo do złożenia reklamacji.
Warunki dostępności usługi i rekompensaty określa SLA.
c) Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Abonenta.
d) Operator choć dokłada wszelkich starań (2 rodzaje kopi bezpieczeństwa) nie gwarantuje poprawności działania systemu kopi bezpieczeństwa.
e) Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Abonentowi, powstałe w wyniku:
- utraty danych Abonenta
- utraty lub błędnego wykonania kopi bezpieczeństwa
- awarii podzespołów serwera
- awarii łącz internetowych
- awarii energetycznych
- działania siły wyższej (kataklizmy, tornado, powodzie, itp.)
- braku ciągłości usług nie z winy Operatora
- nienależytego użycia danych dostępowych
- naruszenia postanowień niniejszego regulaminu
- zawieszenia usług
- rozwiązania umowy

10. Reklamacje


a) Reklamacje należy zgłaszać na piśmie na adres Operatora.
b) Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania reklamacji.

11. Postanowienia końcowe


a) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.
b) Wszelkie spory strony zobowiązują się rozwiązać polubownie, w przypadku braku porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd właściwy siedzibie Operatora.
c) Operator może zmienić regulamin w dowolnym czasie. Brak rezygnacji z usług w ciągu 30 dni oznacza akceptację nowego regulaminu.

Uwaga: Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz po przejściu do Polityki prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Tak zgadzam się                   
Wszystkie materiały, teksty i zdjęcia są własnością Adnet Polska, i zabrania się ich kopiowania.